ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1.     Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) », η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Ευάγγελο Μόσχο και Παναγιώτη Θανάσουλα (εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») για τα προϊόντα Coca-Cola regular, Coca-Cola light, Coca-Cola zero(εφεξής οι «Συμμετέχουσες Συσκευασίες»), η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της υπηρεσίας delivery (εφεξής το «On line delivery») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GOODYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (εφεξής η «GOODYS»), που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής Κτίριο 14Β Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», υπό τον σύνδεσμο http://www.goodysdelivery.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

2.     Σκοπός της Προωθητικής ενέργειας. Η ανάδειξη μέσω κληρώσεως τυχερών νικητών, στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα δια του παρόντος υπό όρο 10 προβλεπόμενα δώρα.

3.     Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 14 ετών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

4.     Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι εργαζόμενοι της GOODYS και οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών και καταστημάτων, καθώς και οι σύζυγοί και οι συγγενείς αυτών πρώτου και δευτέρου βαθμού.

5.     Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 16/6/2017 έως και 22/06/2017 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»).

6.     Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος και καθ’ όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια και να μπει σε κλήρωση για να κερδίσει δώρο ακολουθώντας την διαδικασία κατωτέρω:

(α) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, (β) επιλέγει την χρήση της εφαρμογής On-line delivery, (γ) προβαίνει στην αγορά τουλάχιστον μίας (1) Συμμετέχουσας Συσκευασίας σε συνδυασμό με οποιοδήποτε γεύμα Goodys Burger House. Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία, ωστόσο, έκαστος Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο.

7.     H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών σύμφωνα με το παρόν και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

8.     Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Προωθητικής Ενέργειας. Μετά την παρέλευση της Διάρκειας και με βάση τα στοιχεία του On-line delivery οι Συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 23/06/2017 και ώρα 09.00 μ.μ., στα γραφεία της Παρόχου Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELTI A.E», που βρίσκονται στο Μαρούσι επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 44, παρουσία ενός εκπροσώπου της GOODY’S και ενός εκπροσώπου της Διοργανώτριας.

9.     Νικητές Προωθητικής Ενέργειας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν εκατό (100) νικητές (εφεξής οι «Νικητές») και εκατό (100) συνολικά αναπληρωματικοί νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί») σε περίπτωση που οι Νικητές αρνηθούν ή δεν παραλάβουν το Δώρο τους εντός των προθεσμιών που έχουν ορισθεί στον όρο 12 του παρόντος

10.  Δώρα Προωθητικής Ενέργειας. Τα δώρα που θα κερδίσουν οι νικητές και που έχουν επιλεγεί να διατεθούν είναι εκατό (100) διπλές προκλήσεις για τα MAD Video Music Awards 2017, μουσική εκδήλωση απονομής βραβείων του τηλεοπτικού σταθμού MAD, η οποία θα διεξαχθεί στις 27/6/2017 στο γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο Αττικής (εφεξής τα «Δώρα» και έκαστο το «Δώρο»).

11.  . Ενημέρωση για την Κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων. Αμέσως μετά την διενέργεια της κλήρωσης, ήτοι την 26/06/2017, οι Νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα ενημερωθούν για την νίκη τους μέσω e mail και/ή γραπτού μηνύματος (sms) στο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο On line delivery, με αίτημα να απαντήσουν έως τις 18:00 μ.μ. της 27/06/2017 εάν θα αποδεχθούν και παραλάβουν το Δώρο τους, ώστε σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, να ενημερωθούν άμεσα οι Αναπληρωματικοί

12.  Οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί θα πρέπει να αναζητήσουν και να παραλάβουν το Δώρο τους από τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της Διοργανώτριας έξω από το γήπεδο του Tae Kwon Do στο Φάληρο, την ημέρα της συναυλίας, ήτοι 27/06/2017 από τις 16:00 και μέχρι ώρα 20:00 μ.μ. επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί είναι ανήλικοι, τα Δώρα τους θα παραλαμβάνονται από τους γονείς/κηδεμόνες ή ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές ή/και Αναπληρωματικούς δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο το αργότερο μέχρι τις 20:00 μ.μ. για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο του, τότε το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου που του αναλογεί απόλλυται.

13.  Ευθύνη. Μετά την παραλαβή των Δώρων από τους Νικητές ή/και τους Αναπληρωματικούς, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση και ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή τους τα Δώρα κλαπούν ή απολεσθούν, δεν αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται.

14.  Σε περίπτωση μη εμφάνισης του Νικητή ή/και του Αναπληρωματικού μέχρι και τις 27/06/2017 και ώρα 12:00.π.μ., για την παραλαβή του Δώρου ή σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν το Δώρο ή αν η συμμετοχή τους είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής τους στην Προωθητική Ενέργεια ή στο Δώρο χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου το οποίο απόλλυται οριστικά για τους Συμμετέχοντες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής (ήτοι 27/06/2017 και ώρα 12:00 π.μ. για τους Νικητές ή/και τους Αναπληρωματικούς, δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας για απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων Δώρων.

15.  Τα Δώρα είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλη υπηρεσία ή άλλα προϊόντα ή δώρα.

16.  Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την Προωθητική Ενέργεια, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

17.  Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων τους αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια κατά τα ανωτέρω.

18.  Προσωπικά Δεδομένα. Οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί (και, εάν πρόκειται για ανήλικους Νικητές ή/και Αναπληρωματικούς, οι γονείς/κηδεμόνες ή ασκούντες την γονική μέριμνα αυτών) συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους της Διοργανώτριας δημοσίευσης του ονόματός και προβολής της εικόνας τους στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, εφόσον το επιλέξει η Διοργανώτρια στο πλαίσιο προβολής της Προωθητικής Ενέργειας, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή των Δώρων της Προωθητικής Ενέργειας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί δίνουν στη Διοργανώτρια τη συγκατάθεσή τους να τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών που αναφέρονται ανωτέρω [ονοματεπώνυμο, στοιχεία της εικόνας τους], τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της προβολής της Προωθητικής Ενέργειας αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

19.  Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια, στη διεύθυνση Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 210 6381897 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά το διάστημα 10:00 π.μ.-17:00 μ.μ).

20.  Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας ή να την ανακαλέσει με ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα το αργότερο δύο μέρες προ της λήξεως, δηλαδή κατά τρόπον παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκηρύξεως. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει την Προωθητική Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε σημαντικό άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Προωθητικής Ενέργειας οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Προωθητικής Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της.

21.  Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

22.  Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής.

23.  Οι όροι συμμετοχής της Προωθητικής Ενέργειας έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Κηφισιάς κα Ευαγγελία (Εύα) Γουλανδρή, Γ. Δροσίνη 5, Κηφισιά (τηλ. 210 8015345) και οποιοσδήποτε, εφόσον επιθυμεί, μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο με δικά του έξοδα. Οι όροι συμμετοχής θα είναι επίσης διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα.

24.   Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από α) έναν εκπρόσωπο της GOODYS β) έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και γ) την προαναφερθείσα Συμβολαιογράφο, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια.

Μαρούσι,  16 Ιούνιου 2017

Για τον Διοργανωτή

Η πληρεξούσια Δικηγόρος
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ GOODYSDELIVERY.GR

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η ανώνυμη εταιρεία Goody’s Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και με την επιφύλαξη των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων, παραχωρεί σε κάθε χρήστη ένα μη αποκλειστικό, ατομικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της ιστοσελίδας www.goodysdelivery.gr και των περιεχομένων στοιχείων της, τα οποία αποτελούν αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο περιουσιακό και πνευματικό δικαίωμά της. Η παραχώρηση του δικαιώματος πρόσβασης στα στοιχεία της ιστοσελίδας της εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος επί της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, ή έστω απόπειρα αυτής, από οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και η αναπαραγωγή ή η παρουσίαση δημοσίως ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση της ιστοσελίδας και των στοιχείων αυτής, ενδεικτικά αναφερομένων των σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, φωτογραφιών, υποσυστημάτων, δημοσιεύσεων, ονομασίες προϊόντων κ.ά. για οποιοδήποτε ιδιωτικό, δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη σχετική έγκριση της εταιρείας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να καταργεί, να ανακαλεί ή να συμπληρώνει τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας www.goodysdelivery.gr οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι τροποποιήσεις δε αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα  της εταιρείας και θα έχουν άμεση εφαρμογή. Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας από τον χρήστη θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του τόσο των παρόντων όρων όσο και οποιασδήποτε αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης, κατάργησης ή ανάκλησης αυτών. Επιπλέον, η εταιρεία δύναται να προσαρμόζει, τροποποιεί, καταργεί, διαμορφώνει, παύει οποτεδήποτε τόσο τη λειτουργία της ιστοσελίδας, όσο και οποιοδήποτε από τα επιμέρους στοιχεία της κάθε μια από τις επιμέρους αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το www.goodysdelivery.gr, οι υπάλληλοι, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν φέρουν καμία ευθύνη, και για καμία αιτία, για οποιαδήποτε αποζημίωση (επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, άμεση, έμμεση ή ειδική) ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εκείνων που προκύπτουν από διαφυγόντα κέρδη, την διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, την απώλεια πληροφοριών, δεδομένων ή πελατείας, της απώλειας ή ζημίας περιουσίας, καθώς και αξιώσεων τρίτων που τυχόν προκύψουν σε σχέση με την χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το www.goodysdelivery.gr γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η  παρούσα ιστοσελίδα (σχεδιασμός, κείμενο, γραφικά ,ρυθμίσεις), αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας Goody’s A.E. Υπηρεσιών Εστίασης και το δικαίωμά της σε αυτήν προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα σύμβολα δε TM, SM ή © αποτελούν νομίμως αναγνωρισμένα και καταχωρημένα σήματα και ως εκ τούτου κάθε κείμενο ή εικόνα που περιέχει αυτά και υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα έχει προηγουμένως λάβει την άδεια των ιδιοκτητών τους. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. 

II. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η ιστοσελίδα www.goodysdelivery.gr  έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Η παροχή σε εμάς συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικών με την παραγγελία του πελάτη μας έχει αποκλειστικό σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή του.  Κάθε πληροφορία που δίνεται από εσάς στο πλαίσιο της παραγγελίας του πελάτη μας μέσω της ιστοσελίδας www.goodysdelivery.gr, αποτελεί προσωπικό δεδομένο, το οποίο προστατεύεται και διαφυλάσσεται από εμάς. 

ΙΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.goodysdelivery.gr μέσω της ιστοσελίδας αποβλέπουν στη μέτρηση της επισκεψιμότητας του site και διευκολύνουν τις συναλλαγές με την εταιρεία. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί τη συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.goodysdelivery.grγια τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν. Το www.goodysdelivery.grδεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το goodysnet.com τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά στους χρήστες και πελάτες του. Το www.goodysdelivery.grδεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το www.goodysdelivery.grέχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. 

IV. COOKIES
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.goodysdelivery.gr, να λειτουργούν χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και δεν προκαλούν καμία βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών και τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. 

V. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το www.goodysdelivery.gr μέσω www.goodysdelivery.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@goodys.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του www.goodysdelivery.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς. 

VI. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΣΕΩΣ
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα σημαίνει πως αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.