ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλείστε όπως διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς, καθώς η πλοήγηση, η εγγραφή αλλά και η τοποθέτηση παραγγελίας μέσα από την ιστοσελίδα www.goodysdelivery.gr ή της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (mobile application) Goody’s ή μέσω τηλεφωνικής δική σας παραγγελίας διέπεται από τους κάτωθι αναφερομένους όρους, οι οποίοι ισχύουν και δεσμεύουν τόσο εμάς όσο και εσάς για τις μεταξύ μας σχέσεις.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Στους παρόντες όρους χρησιμοποιούνται επαναλαμβανόμενα διάφοροι όροι, οι οποίοι αναγράφονται με κεφαλαία και έχουν την κατωτέρω αναφερόμενη σημασία είτε αναφέρονται στον ενικό ή στο πληθυντικό:
1. ΕΣΕΙΣ: Είσαστε εσείς ο τελικός καταναλωτής, χρήστης, πελάτης
2. ΕΜΕΙΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Goody’s Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης Α.Ε.
3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ο οποίος δύναται να μεταβάλλεται ανάλογα με την πολιτική της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
4. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Η ιστοσελίδα ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στη διεύθυνση www.goodysdelivery.gr, ή οιαδήποτε άλλη διεύθυνση ήθελε στο μέλλον.
5. MOB APP: Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, την οποία μπορείτε να εγκαταστήσετε στις συσκευές των κινητών σας τηλεφώνων υπό το τίτλο Goody’s
6. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Το τελικό ποσό, το οποίο θα χρεωθείτε για την εκτέλεση της παραγγελίας σας
 
ΓΕΝΙΚΑ – ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ
Για να τοποθετήσετε παραγγελία μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή/και της ΜΟΒ APP θα πρέπει εκτός των ειδικών προϋποθέσεων να είσαστε τουλάχιστον 18 ετών και να έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητά δηλώνει ότι παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, που εξυπηρετεί η υπηρεσία Delivery της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

Οι αγορές σας γίνονται αυστηρά για προσωπική – ιδιωτική σας χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να εμπορεύεστε και να μεταπωλείτε ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Τα στοιχεία, που δίνετε στους συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και δηλώνετε στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ή/και στην ΜΟΒ ΑΡΡ εγγυάστε ότι είναι ακριβή και αληθή και δεν προσβάλουν οιονδήποτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Μας παρέχετε με το παρόν το δικαίωμα να ελέγχουμε την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων, που μας παρέχετε με όποιο τρόπο εμείς κρίνουμε πρόσφορο κατά την απόλυτη δική μας κρίση.

Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο να σας αποκλείσουμε από τη χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή/και της MOB APP ή/και του τηλεφωνικού κέντρου, εφόσον κρίνουμε ότι με τη συμπεριφορά σας είτε παραβιάζετε οιοδήποτε όρο του παρόντος ή/και οιαδήποτε νομοθετική διάταξη κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε μονομερώς τους παρόντες όρους, με απλή ανάρτηση επί της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ μας ή/και στην ΜΟΒ APP. Ειδικότερα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να καταργεί, να ανακαλεί ή να συμπληρώνει τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση τόσο της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ όσο και της ΜΟΒ APP οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι τροποποιήσεις δε αυτές θα έχουν άμεση εφαρμογή. Η χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή/και της ΜΟΒ APP από εσάς θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας  τόσο των παρόντων όρων όσο και οποιασδήποτε αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης, κατάργησης ή ανάκλησης αυτών. Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να προσαρμόζει, τροποποιεί, καταργεί, διαμορφώνει, παύει οποτεδήποτε τόσο τη λειτουργία της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, όσο και οποιοδήποτε από τα επιμέρους στοιχεία της, φωτογραφίας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Για το λόγο αυτό καλείστε κάθε φορά πριν τη χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ή/και της MOB APP να επισκέπτεστε τους παρόντες όρους και να επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με αυτούς.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ/ΜΟΒ APP - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Εφόσον διαβάσετε τόσο τους παρόντες όρους και είσαστε σίγουροι ότι συμφωνείτε με αυτούς, μπορείτε να μας υποβάλετε την παραγγελία σας για την ΑΓΟΡΑ ενός ή περισσοτέρων ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, είτε συμπληρώνοντας όλα τα πεδία της φόρμας “ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ” που θα βρείτε αναρτημένη στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ και υποβάλλοντάς την παραγγελία σας ηλεκτρονικά, είτε κάνοντας χρήση της ΜΟΒ APP, είτε καλώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο στα νούμερα που αναγράφονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας Goody’ s Delivery  λειτουργεί καθημερινά και Σαββατοκύριακα από 12.00 μμ – 24.00 μμ. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τη μη λειτουργία, κάποιας από τις προτεινόμενες υπηρεσίες μας σε περίπτωση ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών προβλημάτων των παροχών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, απεργιών ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων.

Η χρέωση για την τοποθέτηση της παραγγελίας σας είναι η χρέωση, που ο τηλεπικοινωνιακός σας πάροχος σας χρεώνει για την υπηρεσία που επιλέγετε. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόσθετη χρέωση στα τηλεπικοινωνιακά τέλη για να προβείτε σε κάποια αγορά.

Για να μπορέσετε να τοποθετήσετε παραγγελία μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή/και της ΜΟB APP θα πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί ως χρήστης. Η εγγραφή σας γίνεται συμπληρώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία στη σχετική φόρμα “ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ”. Με τη συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας “ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ”, δηλώνετε απαραιτήτως έγκυρη διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) και αριθμό κινητού τηλεφωνικού. 

Επισημαίνεται ότι με την συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας “ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ” δηλώνετε αυτομάτως ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων όρων και ότι τους αποδέχεστε πλήρως, καθώς και ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε νέα για προσφορές και ενέργειες της GOODY’S (newsletters).
  
Με την εγγραφή σας αποκτάτε ένα ατομικό όνομα χρήστη (user name), το οποίο ταυτίζεται με τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε γνωστοποιήσει, καθώς και ένα ατομικό κωδικό πρόσβασης (password), που ΕΣΕΙΣ επιλέγετε συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο. Το όνομα χρήστη και τον κωδικό ΣΑΣ θα πρέπει να τα χρησιμοποιείτε πάντοτε για την επικοινωνία σας με την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ή αντίστοιχα με την MOB APP. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης θα συνδέεται αυτομάτως με τα προσωπικά σας στοιχεία. Για το λόγο αυτό οφείλετε να διαφυλάσσετε με κάθε μέσο το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας δίδεται. Συνομολογείτε ότι οποιοσδήποτε εισέλθει στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ή/και στην ΜΟΒ ΑΡΡ χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης και όνομα χρήστη είναι εξουσιοδοτημένος από ΕΣΑΣ και ότι ΕΜΕΙΣ ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την εξακρίβωση της ορθής  και νόμιμης χρήσης αυτών. 

Κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί να συνδεθεί με ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, η σύνδεσή σας επομένως με περισσότερους του ενός κωδικούς είναι δυνατή μόνο, εφόσον διατηρείτε περισσότερες της μιας προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Η επικοινωνία μεταξύ μας μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.
 
Η τηλεφωνική τοποθέτηση παραγγελίας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ενδέχεται να ηχογραφείται, και συναινείτε με το παρόν για την εν λόγω ηχογράφηση.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Από τα στοιχεία που μας έχετε γνωστοποιήσει μέσω της εγγραφής σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσθέσετε ή να διαγράψετε διεύθυνση, ακολουθώντας τα βήματα, που σας γνωστοποιούνται στη ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ή/και την ΜΟΒ ΑΡΡ επιλέγοντας τα σχετικά πεδία. Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο. 

Για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή/και της ΜΟΒ ΑΡΡ ή για να μας θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη λειτουργία αυτών, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@goodys.gr.  

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας μετά την αποστολή της δεν είναι δυνατή, για το λόγο αυτό είσαστε υποχρεωμένοι να είστε ιδιαιτέρως επιμελής.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ  
Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή/και της MOB APP, καλείστε να επιλέξετε τρόπο πληρωμής. 

Οι δυνατότητες που σας προσφέρουμε για την πληρωμή και εξόφληση της παραγγελίας σας είναι οι εξής:
Α. Χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας
Β. Πληρωμή με μετρητά κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας και
Γ. Με παράδοση κουπονιών Ticket Restaurant

Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή μέσω πιστωτικής/ χρεωστικής/ προπληρωμένης κάρτας η συναλλαγή σας (διασύνδεση με τραπεζικά ιδρύματα, διαδικασίες διασφάλισης συναλλαγών κλπ) γίνεται μέσω VIVA, η οποία και είναι η μόνη υπεύθυνη για τη σωστή ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Εφόσον η παραγγελία σας δίδεται μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή/και της MOB APP, άμεσα ενημερώνεστε με σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα (οθόνη) για το εάν η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή ή όχι. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί κάθε δικαίωμα να απορρίψει μια παραγγελία κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια.

Μια παραγγελία για να γίνει δεκτή θα πρέπει απαρεγκλίτως:
(α) να αφορά ΠΡΟΪΌΝΤΑ συνολικής αξίας από 6,00 €– 50,00 €. Παραγγελία αξίας μικρότερης των 6,00 € ή μεγαλύτερης των 50,00 € δεν γίνεται αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας. 
(β) η διεύθυνση στην οποία αιτήστε να αποσταλούν τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ να εξυπηρετείται να κάποιο από τα καταστήματα του δικτύου μας.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει επιλεκτικά σε τηλεφωνική επιβεβαίωση των παραγγελιών.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Εσείς που επισκέπτεστε και κάνετε χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή/και της ΜΟΒ ΑΡΡ αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιείτε αυτήν σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 

Δεσμεύεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ή/και την ΜΟΒ ΑΡΡ για μετάδοση ή αναμετάδοση παράνομου ή/και ανήθικου ή/και επιζήμιου καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχομένου, ή περιεχομένου και στοιχείων που προσβάλλουν οιοδήποτε δικαίωμα όπως της προσωπικότητας, διανοητικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οιουδήποτε τρίτου, ή που αντίκειται σε οιαδήποτε διάταξη νόμου ή σύμβασης. 
  
Δεσμεύεστε να μην μεταδίδετε μέσω ή προς την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ιούς λογισμικού ή οιοδήποτε άλλο επιβλαβές από τεχνικής άποψη για την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ στοιχείο και να μην προβαίνετε σε οιαδήποτε πράξη διάρρηξης του κώδικα αυτής ή των κωδίκων ασφαλείας της.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλο το περιεχόμενο της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή/και της ΜΟΒ ΑΡΡ, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων και ρυθμίσεων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων  είτε της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε συνεργατών αυτής και προστατεύονται κατά τις κείμενες σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα σας παρέχονται  μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεση, ή η εκτέλεση ή η ηλεκτρονική αναπαραγωγή ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για την χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες. Κάθε πληροφορία που δίνεται από εσάς αποτελεί προσωπικό σας δεδομένο, το οποίο προστατεύεται και διαφυλάσσεται από εμάς. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών ΣΑΣ Δεδομένων και δεσμεύεται ότι σε σχέση με αυτά τηρεί τη κείμενη νομοθεσία.

Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ή/και η ΜΟΒ ΑΡΡ αποβλέπουν στη μέτρηση της επισκεψιμότητας τους και τη διευκόλυνση των συναλλαγών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με εσάς. Για τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας απαιτείται η συλλογή προσωπικών στοιχείων. Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση των προσωπικών σας αυτών δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους αρμόδιους προστηθέντες μας για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη, που δεν συνδέεται με το goodysdelivery.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, που αφορά στους χρήστες και πελάτες τους. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται:
(α) ότι θα επιδείξει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και κάθε παραγγελίας την επιμέλεια που αρμόζει στις συναλλαγές και το παρόν συμφωνητικό 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι υπάλληλοι ή/και οι αντιπρόσωποί της δεν εγγυώνται και εξαιρούνται από κάθε ευθύνη αναφορικά με:
(α) την αδιάλειπτη και χωρίς ελαττώματα λειτουργία της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή/και της WEB APP ή/και του τηλεφωνικού κέντρου
(β) για οποιαδήποτε αποζημίωση (επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, άμεση, έμμεση ή ειδική) ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εκείνων που προκύπτουν από διαφυγόντα κέρδη, την διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, την απώλεια πληροφοριών, δεδομένων ή πελατείας, της απώλειας ή ζημίας περιουσίας, καθώς και αξιώσεων τρίτων που τυχόν προκύψουν σε σχέση με την χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την εκτέλεση του παρόντος σε περίπτωση ανωτέρας βίας.    

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει από την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.