ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
1. Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) », η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 (εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») για τα προϊόντα Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light & Coca-Cola and with Stevia (εφεξής οι «Συμμετέχουσες Συσκευασίες»), η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών delivery (εφεξής το «On line delivery») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GOODY’S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (εφεξής η «GOODY’S»), που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής Κτίριο 14Β Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», υπό τον σύνδεσμο http://www.goodysdelivery.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα») και Goody’s App (εφεξής η «Ηλεκτρονική Εφαρμογή»).
2. Σκοπός της Προωθητικής ενέργειας. Η ανάδειξη μέσω κληρώσεως τυχερών νικητών, στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα δια του παρόντος υπό όρο 10 προβλεπόμενα δώρα. 
3. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 14 ετών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). 
4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι εργαζόμενοι της GOODY’S και οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών και καταστημάτων, καθώς και οι σύζυγοί και οι συγγενείς αυτών πρώτου και δευτέρου βαθμού. 
5. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως και 12/12/2017 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»). 
6. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος και καθ’ όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια και να μπει σε κλήρωση για να κερδίσει δώρο ακολουθώντας την διαδικασία κατωτέρω: 
(α) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα ή την Ηλεκτρονική Εφαρμογή, (β) επιλέγει την χρήση της εφαρμογής On-line delivery, (γ) προβαίνει στην αγορά τουλάχιστον μίας (1) Συμμετέχουσας Συσκευασίας σε συνδυασμό με οποιοδήποτε γεύμα Goody’s Burger House και (δ) απαντά σε μια ερώτηση σχετικά με τον κινηματογράφο.  Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία, ωστόσο, έκαστος Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο.
H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών σύμφωνα με το παρόν και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Προωθητικής Ενέργειας. Μετά την παρέλευση της Διάρκειας και με βάση τα στοιχεία του «Οn line Delivery» οι Συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 13/12/2017 και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της Παρόχου Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELTI A.E», που βρίσκονται στο Μαρούσι επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 44, παρουσία ενός εκπροσώπου της GOODY’S και ενός εκπροσώπου της Διοργανώτριας. 
8. Νικητές Προωθητικής Ενέργειας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν εκατό πενήντα (150) νικητές (εφεξής οι «Νικητές») και εκατό (150) αναπληρωματικοί νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί») σε περίπτωση που οι Νικητές αρνηθούν ή δεν παραλάβουν το Δώρο τους εντός των προθεσμιών που έχουν ορισθεί στον όρο 12 του παρόντος
9. Δώρα Προωθητικής Ενέργειας. Τα δώρα που θα κερδίσουν οι νικητές και που έχουν επιλεγεί να διατεθούν είναι εκατό πενήντα (150) διπλά εισιτήρια (Vouchers) για τις mainstream αίθουσες των κινηματογράφων Village. Τα vouchers ισχύουν μέχρι 31.12.2017 (εφεξής τα «Δώρα» και έκαστο το «Δώρο»). 
10. Ενημέρωση για την Κατακύρωση. Αμέσως μετά την διενέργεια της κλήρωσης, ήτοι την 13/12/2017, οι Νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα ενημερωθούν για την νίκη τους μέσω e mail και/ή γραπτού μηνύματος (sms) στο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο On line delivery, με αίτημα να απαντήσουν έως τις 23:59 μ.μ. της 14/12/2017 εάν θα αποδεχθούν και παραλάβουν το Δώρο τους, ώστε σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, να ενημερωθούν άμεσα με τον ίδιο ως άνω περιγραφόμενο τρόπο οι Αναπληρωματικοί, κατά σειρά προτεραιότητας. 
11. Οι Αναπληρωματικοί θα πρέπει να απαντήσουν μέχρι  τις 15/12/2017 και ώρα 23:59 μ.μ. εάν θα αποδεχθούν και θα παραλάβουν το Δώρο τους. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Αναπληρωματικούς δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο το αργότερο μέχρι τις 23:59 μ.μ. της 15/12/2017, τότε το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου που του αναλογεί απόλλυται.
12. Απόδοση των Δώρων. Τα Δώρα θα παραλαμβάνονται από τους Νικητές ή/και Αναπληρωματικούς από τη διεύθυνση Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παράδοση του Δώρου είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του Νικητή ή/και Αναπληρωματικού και η υπογραφή  της απόδειξης παραλαβής Δώρου στη σχετική λίστα κατά την παράδοση. Αν οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί είναι ανήλικοι, τα Δώρα τους θα παραλαμβάνονται από τους γονείς/κηδεμόνες ή ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών ή επιδεικνύοντας έγγραφη δήλωση συναίνεσής τους. 
13. Ευθύνη. Μετά την παραλαβή των Δώρων από τους Νικητές ή/και τους Αναπληρωματικούς, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση και ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή τους τα Δώρα κλαπούν ή απολεσθούν, δεν αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται.
14. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Νικητή έως τις 23:59 μ.μ. της 14/12/2017 ή/και του Αναπληρωματικού μέχρι και τις 23:59 μ.μ. της 15/12/2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους 11 και 12 ανωτέρω για την αποδοχή του Δώρου τους ή σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν το Δώρο ή αν η συμμετοχή τους είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής τους στην Προωθητική Ενέργεια ή στο Δώρο, χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου το οποίο απόλλυται οριστικά για τους Συμμετέχοντες. Μετά την πάροδο των παραπάνω προθεσμιών για τους Νικητές ή/και τους Αναπληρωματικούς, δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας για απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων Δώρων.
15. Τα Δώρα είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλη υπηρεσία ή άλλα προϊόντα ή δώρα. 
16. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την Προωθητική Ενέργεια, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
17. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων τους αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια κατά τα ανωτέρω.
18. Προσωπικά Δεδομένα. Οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί (και, εάν πρόκειται για ανήλικους Νικητές ή/και Αναπληρωματικούς, οι γονείς/κηδεμόνες ή ασκούντες την γονική μέριμνα αυτών) συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους της Διοργανώτριας δημοσίευσης του ονόματός και προβολής της εικόνας τους στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, εφόσον το επιλέξει η Διοργανώτρια στο πλαίσιο προβολής της Προωθητικής Ενέργειας, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή των Δώρων της Προωθητικής Ενέργειας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί δίνουν στη Διοργανώτρια τη συγκατάθεσή τους να τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών που αναφέρονται ανωτέρω [ονοματεπώνυμο, στοιχεία της εικόνας τους], τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της προβολής της Προωθητικής Ενέργειας αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.
19. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια, στη διεύθυνση Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 210 6381897 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά το διάστημα 10:00 π.μ.-17:00 μ.μ).
20. Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας ή να την ανακαλέσει με ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα το αργότερο δύο μέρες προ της λήξεως, δηλαδή κατά τρόπον παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκηρύξεως. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει την Προωθητική Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε σημαντικό άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Προωθητικής Ενέργειας οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Προωθητικής Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της.
21. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.
22. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής. 
23. Οι όροι συμμετοχής της Προωθητικής Ενέργειας έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Κηφισιάς κα Ευαγγελία (Εύα) Γουλανδρή, Γ. Δροσίνη 5, Κηφισιά (τηλ. 210 8015345) και οποιοσδήποτε, εφόσον επιθυμεί, μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο με δικά του έξοδα. Οι όροι συμμετοχής θα είναι επίσης διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα.
24. Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από α) έναν εκπρόσωπο της GOODY’S β) έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και γ) την προαναφερθείσα Συμβολαιογράφο, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια.

Μαρούσι, 15  Νοεμβρίου 2017
Για τον Διοργανωτή
Η πληρεξούσια Δικηγόρος