OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJECT FESTIVAL 2018

1. Η εταιρεία «GOODY’S Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών-Kτίριο 14Β,στα Σπάτα Αττικής, σε συνεργασία με την εταιρία «Velti A.E.» (ο «Πάροχος Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ.44, διοργανώνει τον προκείμενο διαγωνισμό στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμένοι χρήστες στο πρόγραμμα All Star Club της Goody’s, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Παρόχου υπηρεσιών Τεχνολογίας και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η πραγματοποίηση παραγγελίας σε όλα τα κανάλια παραγγελιών κατά τις ημέρες διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας.

3. Η ενέργεια απευθύνεται αποκλειστικά σε Goody’s πελάτες που θα ενσωματώσουν στην ολοκληρωμένη παραγγελία τους μέσα από τα κανάλια της Διοργανώτριας κατά την διάρκεια διεξαγωγής της ενέργειας.

4. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ορίζεται την Τετάρτη 20/06 και ώρα 12:00 έως και την Πέμπτη 21/06 και ώρα 23.59.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει μέρος κάθε διαγωνιζόμενος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 2, είναι να διατηρεί λογαριασμό στο Goody’s All Star Club και να πραγματοποιήσει έστω μια παραγγελία τις ημέρες που ισχύουν οι προωθητικές ενέργειες και εκείνος έχει λάβει την αντίστοιχη επικοινωνία (SMS, Email).

6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας της κάθε προωθητικής ενέργειας και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθος καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

7. Οι διαγωνιζόμενοι ανά προωθητική ενέργεια που θα δηλώσουν εγκύρως και εγκαίρως συμμετοχή θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη ενός (1) τυχερoύ και πέντε (5) επιλαχόντων, οι οποίοι θα κληρωθούν ως αναπληρωματικοί για την περίπτωση που οι νικητές αρνηθούν το έπαθλο ή αδρανήσουν να αποδεχτούν το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο ή αν η συμμετοχή τους στη κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα.

8. Η ηλεκτρονική κλήρωση για την Προωθητική ενέργεια θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/06, στα γραφεία του Παρόχου Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

9. Το δώρο του Προωθητικής Ενέργειας είναι 1 διπλή πρόσκληση για το Ejest Festival 2018. Η παράδοση του δώρου θα γίνει την ημέρα διεξαγωγής του festival.

10. Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο) που έχει δηλώσει είναι αληθή και ακριβή. Για την περίπτωση ανηλίκων νικητών που δε φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο, το δώρο θα παραλαμβάνει ο γονέας ή κηδεμόνας με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση με τα στοιχεία επικοινωνίας που ο χρήστης έχει χρησιμοποιήσει για να κάνει την παραγγελία του σε οποιοδήποτε κανάλι της Goody’s (κινητό).

11. Σε καμία περίπτωση το δώρο δεν εξαργυρώνεται από τους νικητές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος δώρου. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, ούτε αντικαθίσταται.

12. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των τυχερών που θα κληρωθούν κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί μέσω σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό αποδίδεται στον πρώτο από τη λίστα επιλαχόντων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

13. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή/και την χρήση αυτού. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας και της απονομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και του Παρόχου Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας παύει να υφίσταται.

14. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.

15. Όσοι επιθυμούν να πάψουν να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα και προσφορές από τα Goody’s Burger House, μπορούν να αποστείλουν email απεγράφης στο infogoodys@goodys.com.

16. Οι διαγωνιζόμενοι που επιθυμούν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού ή τα ονόματα των νικητή και των επιλαχόντων, μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρία Velti A.E. στο τηλεφωνικό κέντρο 210 6378800.

17. Προσωπικά Δεδομένα : Σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό της Ε.Ε. για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679), ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού και μετά τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης, ζητείται από τους αναδειχθέντες νικητές να γνωστοποιήσουν στη Διοργανώτρια το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Διοργανωτής τηρεί προσωρινό αρχείο των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες απόδοσης των Δώρων στους δικαιούμενους να τα λάβουν και τα καταστρέφει οριστικά μετά την απόδοση των Δώρων και σε κάθε περίπτωση ένα μήνα μετά τη διεξαγωγή του φεστιβάλ Ejekt 2018.