ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας . Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) », η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 (εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια (εφεξής η « Προωθητική Ενέργεια») για τα προϊόντα Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light & Coca-Cola and with Stevia (εφεξής οι «Συμμετέχουσες Συσκευασίες»), η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών delivery (εφεξής το «On line delivery») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία«GOODYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (εφεξής η « GOODYS»), που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής Κτίριο 14Β Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», υπό τον σύνδεσμοhttp://www.goodysdelivery.gr/ (εφεξής η « Ιστοσελίδα»).

2. Σκοπός της Προωθητικής ενέργειας . Η ανάδειξη μέσω κληρώσεως τυχερών νικητών, στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα δια του παρόντος υπό όρο 10 προβλεπόμενα δώρα.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 16 ετών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων . Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι εργαζόμενοι της GOODY’S και οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών και καταστημάτων, καθώς και οι σύζυγοί και οι συγγενείς αυτών πρώτου και δευτέρου βαθμού.

5. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας . Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 22/11/2018 έως και 09/12/2018 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»).

6. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια . Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος και καθ’ όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια και να μπει σε κλήρωση για να κερδίσει δώρο ακολουθώντας την διαδικασία κατωτέρω:

(α) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, (β) προβαίνει στην αγορά τουλάχιστον μίας (1) Συμμετέχουσας Συσκευασίας σε συνδυασμό με οποιοδήποτε γεύμα Goody’s Burger House και (γ) απαντά σε μια ερώτηση σχετικά με τον κινηματογράφο. Διευκρινίζεται ότι κάθε Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο.H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών σύμφωνα με το παρόν και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Προωθητικής Ενέργειας. Μετά την παρέλευση της Διάρκειας και με βάση τα στοιχεία του «Οn line Delivery» οι Συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11/12/2017 και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της Παρόχου Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELTI A.E», που βρίσκονται στο Μαρούσι επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 62, παρουσία ενός εκπροσώπου της Διοργανώτριας.

8. Νικητές Προωθητικής Ενέργειας . Από την κλήρωση θα αναδειχθούν εκατό πενήντα (150) νικητές (εφεξής οι « Νικητές») και εκατό (150) αναπληρωματικοί νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί») σε περίπτωση που οι Νικητές αρνηθούν ή δεν παραλάβουν το Δώρο τους εντός των προθεσμιών που έχουν ορισθεί στον όρο 12 του παρόντος

9. Δώρα Προωθητικής Ενέργειας . Τα δώρα που θα κερδίσουν οι νικητές και που έχουν επιλεγεί να διατεθούν είναι εκατό πενήντα (150) διπλά εισιτήρια (Vouchers) για τις mainstream αίθουσες των κινηματογράφων Village. Τα vouchers ισχύουν μέχρι 31.12.2018 (εφεξής τα « Δώρα» και έκαστο το «Δώρο»).

10. Ενημέρωση για την Κατακύρωση . Αμέσως μετά την διενέργεια της κλήρωσης, ήτοι την 11/12/2017, οι Νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα ενημερωθούν από τη GOODY’S για την νίκη τους μέσω email στο λογαριασμό που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο On line delivery, με αίτημα να απαντήσουν έως τις 23:59 μ.μ. της 13/12/2018 εάν θα αποδεχθούν και παραλάβουν το Δώρο τους, ώστε σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, να ενημερωθούν άμεσα με τον ίδιο ως άνω περιγραφόμενο τρόπο οι Αναπληρωματικοί, κατά σειρά προτεραιότητας.

11. Οι Αναπληρωματικοί θα πρέπει να απαντήσουν μέχρι τις 14/12/2018 και ώρα 23:59 μ.μ. εάν θα αποδεχθούν και θα παραλάβουν το Δώρο τους. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Αναπληρωματικούς δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο το αργότερο μέχρι τις 23:59 μ.μ. της 14/12/2018, τότε το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου που του αναλογεί απόλλυται.

12. Απόδοση των Δώρων. Τα Δώρα θα παραλαμβάνονται από τους Νικητές ή/και Αναπληρωματικούς από τη διεύθυνση Κηφισίας 62, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παράδοση του Δώρου είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του Νικητή ή/και Αναπληρωματικού και η υπογραφή της απόδειξης παραλαβής Δώρου στη σχετική λίστα κατά την παράδοση. Αν οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί είναι ανήλικοι, τα Δώρα τους θα παραλαμβάνονται από τους γονείς/κηδεμόνες ή ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ή επιδεικνύοντας έγγραφη δήλωση συναίνεσής τους. Αν οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί κατοικούν εκτός Αθηνών, τα εισιτήρια θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς από τη Διοργανώτρια στη διεύθυνση που θα υποδείξουν οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί.

13. Ευθύνη . Μετά την παραλαβή ή/και την αποστολή των Δώρων από/στους Νικητές ή/και από/τους Αναπληρωματικούς, η Διοργανώτρια και η GOODY’S απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση και ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή ή/και την αποστολή τους τα Δώρα κλαπούν ή απολεσθούν, δεν αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται.

14. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Νικητή έως τις 23:59 μ.μ. της 12/12/2018 ή/και του Αναπληρωματικού μέχρι και τις 23:59 μ.μ. της 14/12/2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους 11 και 12 ανωτέρω για την αποδοχή του Δώρου τους ή σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν το Δώρο ή αν η συμμετοχή τους είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής τους στην Προωθητική Ενέργεια ή στο Δώρο, χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου το οποίο απόλλυται οριστικά για τους Συμμετέχοντες. Μετά την πάροδο των παραπάνω προθεσμιών για τους Νικητές ή/και τους Αναπληρωματικούς, δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας ή της GOODY’S για απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων Δώρων.

15. Τα Δώρα είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλη υπηρεσία ή άλλα προϊόντα ή δώρα.

16. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την Προωθητική Ενέργεια, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

17. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων τους αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια κατά τα ανωτέρω.

18. Προσωπικά Δεδομένα. Σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό της Ε.Ε. για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679), η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι η ίδια, υπό την Ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή / και η GOODY’S, υπό την ιδιότητα του Εκτελούντα την Επεξεργασία, ή/και η Velti A.E., ως Βοηθός του Εκτελούντος την Επεξεργασία, θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών και Αναπληρωματικών του Διαγωνισμού, κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των Νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς, και για το σκοπό αυτό, μετά τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης, θα ζητηθεί από τους αναδειχθέντες Νικητές να γνωστοποιήσουν στη Διοργανώτρια/ GOODY’S/Velti A.E. το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η Διοργανώτρια, καθώς και η GOODY’S και η Velti A.E., τηρούν προσωρινό αρχείο των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες απόδοσης των Δώρων στους δικαιούμενους να τα λάβουν και τα καταστρέφει οριστικά μετά την απόδοση των Δώρων και σε κάθε περίπτωση ένα μήνα μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

19. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια ή/και τη στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ GOODY’S και να διαγραφούν τα στοιχεία του από το προσωρι΄νό αρείο της Διοργανώτριας και της GOODY’S, παρόλο που είχε προηγουμένως αποδεχθεί τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την αντίθεσή/εναντίωσή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια, στη διεύθυνση Κηφισίας 62, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 210 6381897 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά το διάστημα 10:00 π.μ.-17:00 μ.μ). είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση nroumeliotou@vivartia.com και αποσυρόμενος από το Διαγωνισμό.

20. Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας ή να την ανακαλέσει με ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα το αργότερο δύο μέρες προ της λήξεως, δηλαδή κατά τρόπον παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκηρύξεως. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει την Προωθητική Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε σημαντικό άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Προωθητικής Ενέργειας οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Προωθητικής Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της.

21. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της GOODY’S

22. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής.

23. Οι όροι συμμετοχής της Προωθητικής Ενέργειας έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Κηφισιάς κα Ευαγγελία (Εύα) Γουλανδρή, Γ. Δροσίνη 5, Κηφισιά (τηλ. 210 8015345) και οποιοσδήποτε, εφόσον επιθυμεί, μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο με δικά του έξοδα. Οι όροι συμμετοχής θα είναι επίσης διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα.

24. Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από α) έναν εκπρόσωπο της GOODY’S β) έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και γ) την προαναφερθείσα Συμβολαιογράφο, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια.

Μαρούσι, Νοεμβρίος 2018

Για τον Διοργανωτή

Η πληρεξούσια Δικηγόρος